Riziko znamená vždy hrozbu

Je riziko hrozba, nebo příležitost? A co je to M_o_R? 

Rozumíte tomu, co je to riziková událost?

Lidé hovoří o rizikové události, jako by bylo zřejmé, co to je a co to znamená. Často v těchto diskuzích, uvažují o negativním projevu, který přináší tyto škodlivé události. Příklady takzvaných rizikových událostí zahrnují: 

  • Vydání nové zákonné normy 
  • Ztráta klíčového zaměstnance
  • Různé přírodní pohromy 
  • Požár v datovém centru
  • Průnik nepovolané osoby do informačních systémů 

Co tento přístup vynechává, je možnost, že tyto události mohou mít více účinků nebo důsledků, a ne jen jeden, z nichž některé by mohly být pozitivní. 

Riziko znamená hrozbu, potenciální problém, možnost selhání a neúspěchu, ale také to může být příznivá vyhlídka nebo šance. Riziko je pojem, který označuje nejistý výsledek s možným nežádoucím stavem. ... Riziko tedy vyjadřuje určitou míru nejistoty, tedy pravděpodobnost dosažení výsledku, který je rozdílný od očekávaného.

zdroj: management mania

Riziko nemusí být jen negativní

Například nové nařízení by mohlo znamenat narušení prodeje a vznik dalších dodatečných nákladů na uvedení výrobku do souladu. Dochází k nárůstu rizika peněžních toků, rizika výnosů, rizika spokojenosti zákazníků a rizika dodržování předpisů. Pokud je však organizace dostatečně pružná a  připravená, může být schopna vydat kompatibilní produkt dříve než jeho konkurenti a získat tak větší podíl na trhu. Ve skutečnosti se však někteří konkurenti vůbec nemusí přizpůsobit.

Nebo ztráta klíčového zaměstnance může být hrozbou pro projekt či jinou klíčovou činnost, ale je také příležitostí najmout si někoho s většími nebo odlišnými dovednostmi, což umožňuje dělat i jiné věci. Může to být dokonce příležitost k reorganizaci, zvýšení pružnosti či efektivity.

Vždy je třeba zvážit vše: pravděpodobnost vzniku události, rozsah možných následků a pravděpodobnosti jejich výskytu, jak se chránit a jak využít výhodu.

Řešit efekt, ne příčinu

Co třeba zotavení datového centra po havárii jako součást plánů pro mimořádné události. Spíše než budování plánu pro každou událost, která by mohla způsobit, že datové centrum bude v nedostupné, je lepší vytvořit plán, který by se zabýval projevy těchto událostí.

Jinými slovy, vytvořte plán na ztrátu dostupnosti datového centra, spíš než oddělené plány pro případy požáru, záplavy a tak dále.

Podobně se může stát mnoho věcí, které by mohly ovlivnit dosažení cíle. Neměli bychom mít plány, které by řešily, jak postupovat když se nepodaří dosáhnout cíle, než plány na každou událost zvlášť? Pokud budeme sledovat pravděpodobnost dosažení cíle, nikoli pouze úrovně jednotlivých rizik, nebude to,  pomáhat organizaci k úspěchu?

Co si o tom myslíte?

Odpověď na tyto a další otázky kolem rizik najdete na kurzech M_o_R®, zaměřující se na osvojení osvědčených postupů, konceptů a technik při řízení rizik od společnosti AXELOS.

Riziko znamená vždy hrozbu

Doporučené kurzy